Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Atmosfer Lastik tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Atmosfer Lastik tarafından, Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

a) Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

b) Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması,

c) İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,

d) Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

e) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

f) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

g) Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

h) Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

i) Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

j) İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

k) Etkinlik yönetimi,

l) Faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

m) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

n) Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,

o) İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

p) Kurumsal sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve icrası

q) Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

r) Ürün ve/veya hizmetlerin satış̧ süreçlerinin planlanması ve icrası,

s) Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

t) Satış̧ sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

u) Müşteri şikâyet, talep ve önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,

v) Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,

y) Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci: Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Atmosfer Lastik tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Atmosfer Lastik tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

b) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

5- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILACAĞI

Toplanan kişisel verileriniz Atmosfer Lastik ve Atmosfer Lastik ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Atmosfer Lastik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Atmosfer Lastik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Atmosfer Lastik’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Atmosfer Lastik tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Atmosfer Lastik’e iletmeniz durumunda Atmosfer Lastik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kanun tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Atmosfer Lastik’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atmosfer Lastik’in Mermerli Mah. 1410/1 Sk. No: 14/A Menemen-İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya kep adresiyle gönderebilirsiniz.